Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego rodin.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Zanim dokonasz zakupu w naszym Sklepie Internetowym zapoznaj się z Regulaminem.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.rodin.pl (dalej jako „Sklep”).

2.Sklep działający pod adresem www.rodin.pl jest prowadzony przez firmę Rodin Anna Wańtuchowicz, Boryszewska 44f lok. G4, 09-409 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 142397480, posiadającą NIP: 7743025923(dalej jako “Rodin” lub “Sprzedawca”). Dane kontaktowe: e-mail: butikrodin@gmail.com

3.Kolorystyka produktów w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od tej pokazanej na zdjęciach. Jednocześnie wszystkie produkty są szczegółowo opisane jeśli chodzi o ich charakterystykę. Zwracamy uwagę, że różnice w kolorach między otrzymanym towarem a zdjęciami prezentowanymi w Sklepie mogą wynikać z parametrów ustawienia monitora.

4.Informacje o produktach w Sklepie, w tym opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.

5.Wszystkie zdjęcia na stronie Sklepu są naszego autorstwa i podlegają ochronie, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

6.Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu: www.rodin.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

7.Rodin wykorzystuje pliki typu cookies w związku z gromadzeniem informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu w celu utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu bez konieczności ponownego logowania na każdej podstronie Sklepu oraz w celu tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Kupującego.

§ 2 DEFINICJE:

1.SKLEP – w rozumieniu niniejszego Regulaminu serwis internetowy oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem www.rodin.pl

2.KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie;

3.KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

4.DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

5.OFERTA ZAKUPU – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w momencie sfinalizowania procesu zakupów w Sklepie;

6.ZAMÓWIENIE – wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte przez Rodin do realizacji;

7.CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest Sprzedawcy do skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta;

8.CZAS DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest Firmie Kurierskiej na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez Sprzedawcę;

9.CENA PRODUKTU – cena brutto pojedynczej sztuki produktu ustalona przez Sprzedawcę i wskazana na stronie produktu;

10.CENA KOŃCOWA– cena brutto pojedynczej sztuki produktu obniżona o obowiązujące w danym czasie lub dla danego Klienta rabaty cenowe ustalane przez Sprzedawcę, prezentowana w podsumowaniu procesu zakupów. Cena Końcowa Produktu nie może być wyższa niż Cena Produktu określona na stronie produktu;

11.CENA CAŁKOWITA - Cena Produktu bądź Cena Końcowa z uwzględnieniem kosztów dostawy widniejąca na końcowym etapie realizacji zamówienia podlegająca pokryciu przez Klienta w całości.

12.KOSZTY DOSTAWY – ustalone przez Sprzedawcę koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres.

13.WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym Zamówieniu przyjętym do realizacji;

14.DOSTAWCA – podmiot świadczący usługi przewozu Zamówienia wyznaczony przez Sprzedawcę do wykonywania jego zobowiązań związanych dostawą zamówienia do Klienta;

15.DOWÓD ZAKUPU – jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w Sklepie. W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, rachunek, potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta.

§ 3 REJESTRACJA i SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci internetowej, na stronie Sklepu bądź przez pocztę elektroniczną.

2.Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” w sekcji „koszyk”

3.Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania.

4.Produkty wskazane w Ofercie Zakupu nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innych Klientów.

5.W Ofercie Zakupu Klient wskazuje:

oprodukt, jaki ma być objęty Umową Sprzedaży wybrany spośród dostępnych w Sklepie wariantów;

oprawidłowe dane do wysyłki: imię i nazwisko Klienta, nazwę firmy (opcjonalnie), dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj;

oaktywny adres e-mail Klienta;

oaktywny numer telefonu Klienta;

oFormę dokonania płatności.

6.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie danych przez Klienta. Wszelkie koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania zamówienia pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki) pokrywa w całości Klient.

7.Na adres e-mail Klienta wskazany w Ofercie Zakupu Rodin wysyła automatyczne potwierdzenie otrzymania oferty. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.Rodin zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Oferty Zakupu. Przyczyną odrzucenia Oferty Zakupu może być między innymi: brak danego produktu na stanie Sklepu, niepoprawny adres Klienta, niemożliwość dostarczenia produktu na podany przez Klienta adres, brak otrzymania zapłaty od Klienta, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie. Lista powodów odrzucenia Oferty Zakupu pozostaje otwarta. Rodinowi przysługuje prawo dowolnego uzasadnienia nieprzyjęcia Oferty Zakupu.

9.Rodin nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Oferty Zakupu.

§ 4 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do Sprzedawcy na adres podany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 5 UMOWA SPRZEDAŻY

1.Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi na adres email Klienta przez Rodin potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

2.Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie dwóch Dni Roboczych od wysłania Oferty Zakupu oznacza nieprzyjęcie Oferty Zakupu. Rodin nie ma obowiązku informowania Klienta o nieprzyjęciu Oferty Zakupu, brak informacji o realizacji zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest równoznaczne z jego nieprzyjęciem.

3.Na podstawie Umowy Sprzedaży Rodin zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Rodinowi Wartości Zamówienia oraz do odebrania Zamówienia.

4.Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci Rodinowi Wartość Oferty Zakupu lub Wartość Zamówienia w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Za moment zapłaty uważa się dzień potwierdzenia zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym Rodina w przypadku płatności bezpośrednich.

5.Skutki prawne wynikające z zawarcia Umowy Sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek zawieszający, o którym mowa zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie Wartości Zamówienia) skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.

6.Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e-mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty. W takim przypadku warunek, o którym mowa uznaje się za niezastrzeżony.

§ 6 CENY PRODUKTÓW

1.Ceną Całkowitą wiążącą produktu jest cena podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „Koszyk”.

2.Wszystkie ceny na stronie Rodin podane są w złotych polskich. Rodin zastrzega sobie prawo do umieszczenia cen w innej walucie w dowolnym momencie.

3.Wartość Oferty Zakupu podawana jest w „twoje zakupy” w sekcji „koszyk” po wskazaniu miejsca doręczenia Zamówienia oraz formy płatności.

4.Rodin zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

§ 7 FORMY PŁATNOŚCI

1.Zapłaty można dokonać:

1.Systemem Płatności Shoplo:

1.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2.Dostępne formy płatności: Karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

3.W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4.Przelewem na konto bankowe Rodina: 83109025900000000146708190

2.Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania od Rodina potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość Zamówienia.

§ 8 DOSTAWA ZAMÓWIENIA

•Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Pocztą Polską lub za pośrednictwem innego przewoźnika zgodnie z możliwą do wyboru opcją w ramach składania przez Klienta Zamówienia.

§ 9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

2.Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto Rodina, nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych.

3.Klient otrzyma od Rodina informację na adres e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz numerem listu przewozowego.

§ 10 WYMIANA TOWARU

1.Chęć wymiany zakupionego przedmiotu należy zgłosić mailowo do Rodina najpóźniej dziesięć dni od otrzymania przesyłki, wskazując w mailu na jaki przedmiot ma nastąpić wymiana.

2.W przypadku otrzymania od Rodina potwierdzenia, że wymiana jest możliwa, Klient ponosi koszt przesyłek wymienianych przedmiotów do i ze Sklepu Internetowego.

3.Wymiana uzgodniona ze Sklepem Internetowym jest możliwa tylko w przypadku gdy odesłany towar nie nosi żadnych śladów użytkowania, jest zaopatrzony w oryginalne metki.

4.Niespełnienie warunków wymienionych w ust. 3 jest równoznaczne z odmową wymiany produktu. W takim wypadku Rodin zwraca Klientowi równowartość Ceny Produktu bądź Ceny Końcowej wynikającej z Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od daty otrzymania produktu od Klienta.

§ 11 REKLAMACJE

1.Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy Rodina wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady produktu, w przeciągu 2 lat od wydania produktu Klientowi.

2.Procedura reklamacyjna:

1.Wysłanie przez Klienta formularza reklamacyjnego wraz ze zdjęciem produktu uwzględniającym w szczególności jego wadę.

2.Analiza oraz podjęcie decyzji przez Rodin zasadności reklamacji lub jej bezzasadności w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia;

3.W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt Klient dostarcza na koszt Rodina na adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu w sposób wskazany w informacji mailowej dotyczącej reklamacji.

4.Rodin po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przesyła Klientowi nowy egzemplarz lub dokonuje zwrotu pieniędzy – w zależności od życzenia Klienta – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania wadliwego produktu.

§ 12 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 “O prawach konsumenta” (Dz. U. Nr 683 z 2017 r.) KONSUMENT, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym Rodin.

2.W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w puncie 1 Konsument jest zobowiązany dostarczyć do Rodin pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży.

3.Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki do Konsumenta, także drogą mailową.

4.W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na adres Rodin wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

5.W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne Rodin zwraca Konsumentowi cenę za produkt (wraz z kosztami wysyłki do Konsumenta).

§ 13 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

3.Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Rodin może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny. Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

3.W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.03.2021.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl